Zastępstwo procesowe

  • zastępstwo w charakterze pełnomocnika w sprawach z zakresu prawa cywilnego, spadkowego, rodzinnego, handlowego, prawa pracy etc. (postępowanie rozpoznawcze: proces i postępowanie nieprocesowe, postępowanie zabezpieczające, postępowanie egzekucyjne)
  • reprezentację w charakterze obrońcy oraz pełnomocnika pokrzywdzonego przed organami ścigania oraz organami wymiaru sprawiedliwości
  • zastępstwo w charakterze pełnomocnika w sprawach przed Naczelnikiem Urzędu Skarbowego, Dyrektorem Izby /skarbowej, Dyrektorem Urzędu Kontroli Skarbowej, organami administracji państwowej, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • zastępstwo w charakterze pełnomocnika wierzyciela i dłużnika w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez Komornika Sądowego,